Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Integrasi Tarbawi

Integrasi Tarbawi

Tuesday, 8 February 2011

PERANAN PEMUDA DALAM MENANGGUNG RISALAH ISLAM


MUQADDIMAH

Penulis memilih kalimah syabab (pemuda) dan bukannya rijal, berdasarkan 2 isi pokok :
(a) banyak hadith yang diungkapkan oleh Nabi SAW dengan kalimah syabab, antaranya :

(i) Sabda SAW: “Sesungguhnya Allah amat takjub kepada pemuda yang tidak terpesong “ (HR Abu Yaala)

(ii) Hadith: “Tujuh golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat ketikamana tiada perlindungan-Nya … salah satunya ialah para pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah” (HR Bukhari dan Muslim)
(iii) Nabi SAW bersabda: “Rebutlah lima sebelum lima … salah satunya masa mudamu (syababaka) sebelum masa tuamu” (HR Al-Hakim)

(b) dalam setiap generasi Muslim terdapat begitu ramai para du’at dan pejuang Islam yang
berjuang menyampai serta berjihad mempertahankan agama Islam, dengan contoh :
(i) para sahabat yang awal memeluk Islam, kesemua mereka berumur di bawah 40-an (iaitu tempoh kepemudaan) seperti 10 sahabat yang dijanjikan syurga

(ii) para pemuka serta pahlawan Islam zaman seterusnya yang berjuang Fi Sabilillah adalah dari kalangan pemuda yang telah membuka tanah-tanah jajahan negra Islam


PERANAN PEMUDA SERTA

Oleh itu, penulis telah menggariskan 7 garis panduan yang mesti dimiliki oleh para pemuda bagi memegang risalah Islam, iaitu :

Pertama : Perlu Mengetahui Tujuan Penciptaannya Sebagai Insan
Berdasarkan firman Allah SWT : “Dan tidak Aku ciptakan jin dan maknusia melainkan untuk beribadat” (Surah Az-Zariat: 56)

Maksud ibadah tertakluk pada 4 perkara: ikhlas, tunduk patuh pada hukum Allah, memberi wala’ dan ketaata kepada Rasul SAW dan kaum Muslimin, dan mesti mengetahui tugas kita selaku di atas bumi untuk beribadat kepada Allah serta melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar

Kedua : Perlu Menggambarkan Segala Mara Bahaya Yang Menyerang Negara Islam
Yakni kita mesti mengetahui selok-belok musuh-musuh Islam yang berusaha menyesatkan umat Islam seperti Yahudi dan Zionis, Nasrani dan Orientalis, Komunis dan Sosialis dan lain-lain serta ejen-ejen mereka termasuk dari umat Islam sendiri dan berusaha menangkis segala tipu daya mereka

Ketiga : Perlu Yakin Dengan Kemenangan Islam Serta Elakkan Dari Rasa Putus Asa
Wajib bagi para pemuda Islam menaruh keyakinan dengan kemenangan Islam di samping berusaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan risalah Islam walaupun kebanyakan umat Islam hari ini ditindas serta dikuasai oleh musuh Islam.

Oleh itu, adalah salah jika kita berputus asa dalam merealisasikan kemenangan Islam, kerana 2 perkara :
(a) Allah SWT mengharamkan rasa putus asa, serta mencela mereka yang berputus asa
(b) di dalam sejarah Islam, umat Islam sentiasa bangkit meyebarkan risalah dakwah, juga melawan musuh-musuh Islam

Keempat : Perlu Menjadikan Ahli Qudwah Di Dalam Sejarah Islam Sebagai Suri Teladan
Qudwah yang pertama yang mesti dijadikan contoh adalah Nabi Muhammad SAW, seterusnya para sahabat, salafussoleh dan generasi selepas mereka yang diberi hidayah oleh Allah SWT
Amat penting bagi para pemuda mengambil iktibar dan contoh dari orang-orang yang mulia dalam segenap perkara serta cuba mengamalkannya dalam kehidupan harian

Kelima : Perlu mengetahui kelebihan berdakwah dan pendakwah

1. Sebaik-baik umat ialah mereka yang berdakwah kepada Allah.
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Surah Ali Imran: 110)

2. Para pendakwah adalah orang-orang yang berjaya.
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Surah Ali Imran: 104)
Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

3. Amar makruf nahi munkar adalah sebaik-baik ucapan.
“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (Surah Fussilat: 33)

4- Para daie akan diberi rahmat oleh Allah ta’ala.
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Surah At-Taubah: 71)

5- Para Du’at akan menerima ganjaran yang berterusan.
“Barangsiapa yang menyeru kepada hidayah (kebaikan) maka baginya ganjaran seperti ganjaran baik mereka yang mengikuti ajarannya tanpa berkurang sedikitpun, dan Barangsiapa yang menyeru kepada kesesatan (keburukan) maka baginya ganjaran dosa seperti ganjaran mereka yang mengikuti ajarannya tanpa berkurang sedikitpun” (HR Muslim)

6- Para daie menerima ganjaran yang besar dan sebaik-baik ganjaran.
“Demi Allah! Jika kamu dapat memberi hidayah Allah (menunjukkan ke arah kebaikan) kepada seseorang maka ganjarannya adalah lebih baik dari seekor unta merah” (HR Bukhari)

Keenam : Perlu mengetahui uslub terbaik dan berkesan

1. Setiap amalan mesti menepati dengan ucapan
“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (Surah As-Shaff: 1,2)

2. Dakwah didahului dengan mengkaji suasana setempat
Kata Ibnu Mas’ud: “Janganlah kamu berkata-kata kepada suatu kaum dengan kata-kata yang tidak sampai (difahami) oleh akal mereka melainkan akan timbul fitnah selepas itu”

3. Dakwah dimulakan dengan perkara yang terpenting, seperti hadith riwayat Bukhari dan Muslim yang mana Nabi SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal sebelum berdakwah ke Yaman agar beliau berdakwah kepada ahli kitab dengan mendahulukan perkara pokok terlebih dahulu

4. Berlemah lembut dalam berdakwah.
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Surah Ali Imran: 159). Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Atau dalam ayat Allah SWT yang lain, maksudnya : “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut".(Surah Toha)

Ketujuh : Mendalami kepercayaan kepada qada dan qadar

1. Meyakini bahawa hidup dan mati di tangan tuhan
"Katakanlah: Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang Telah ditetapkan Allah untuk kami. dialah pelindung kami, dan Hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." (Surah At-Taubah: 51)

2. meyakini bahawa rezeki terletak di tangan Allah.
“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.” (Surah Al-Israk: 30)

3- sentiasa redha dengan ketetapan Allah SWT.
“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Surah Al-Baqarah: 155.) Atau dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman : “Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan dia sendiri. dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (Surah Al-An’am: 7)


-Ringkasan daripada buku daurus syabab fi hamli risalatil islamkarangan sheikh nasih ulwan

No comments:

Post a Comment